12 maart – Picketline bij Rotterdamse gemeenteraad: Geen UDT! Rotterdam, weer wapenbeurzen!

– 12 maart: Debat in gemeenteraad over UDT!

– March 12: Debate in city council about UDT!

Geen UDT! Rotterdam, weer wapenbeurzen!
Picketline bij vergadering gemeenteraad – donderdag 12 maart – 9.45 uur
Voor de deur van het Stadhuis, Coolsingel 40, Rotterdam

Read more in English: No UDT! Rotterdam, stop arms fairs!
Picketline during council meeting – Thursday, March 12 – 9.45 am
In front of the city hall (Stadhuis), Coolsingel 40, Rotterdam

Van 26 tot 28 mei 2020 vindt in Ahoy Rotterdam de Undersea Defence Technology (UDT) wapenbeurs plaats, de grootste beurs voor onderwaterwapens ter wereld. Daarom organiseren we op 20 februari een demonstratie voor het Stadhuis Rotterdam om de gemeente op te roepen zich uit te spreken van tegen de komst van deze wapenbeurs. De UDT is een plek waar de militaire industrie samenkomt met beleidsmakers, ambtenaren en militairen om zijn nieuwe dodelijke producten te promoten. Naast de verwoestende rol die deze producten spelen in voortgaande oorlogen, heeft de sonartechnologie die de militaire industrie verkoopt ook dodelijke gevolgen voor onderwaterdieren, zoals walvissen, dolfijnen en bruinvissen.

Standhouders op de UDT, zoals Lockheed Martin, BAE Systems, Damen en Thales zijn betrokken bij wapenleveranties aan landen in oorlog en mensenrechtenschenders (Saoedi-Arabië, VAE, Egypte, Turkije, Israël, Tsjaad, Turkmenistan), bij het ontwikkelen en het onderhoud van kernwapens en bij het militariseren van grenzen.

Hiermee vervullen de UDT en andere wapenbeurzen een spilfunctie in de handel die oorlogen, interne conflicten, repressie en mensenrechtenschendingen voedt. De enorme hoeveelheden geld die de wereld uitgeeft aan het ontwikkelen en kopen van wapens gaan ten koste van zinvolle uitgaven voor gezondheidszorg, onderwijs, huisvesting, duurzame ontwikkeling, armoedebestrijding enzovoort. Wapenbedrijven verdienen goed geld aan dood en verwoesting.

Verscheidene Europese steden hebben zich de afgelopen jaren uitgesproken tegen de komst van wapenbeurzen. Dit gaat bijvoorbeeld om Amsterdam, Glasgow en Keulen. Sink UDT! roept de gemeente Rotterdam op deze voorbeelden te volgen, de UDT ongewenst te verklaren en er bij Ahoy op aan te dringen de beurs te weren. We schreven een brief met deze strekking aan de gemeenteraad, die vergadert op donderdag 20 februari. Voor de deur van het stadhuis staan we met spandoeken en flyers om onze oproep kracht bij te zetten en mensen te informeren. Sluit je aan!

Sink UDT!

No UDT! Rotterdam, stop arms fairs!

Picketline during council meeting – Thursday, March 12– 9.45 am – Look out for updates!
In front of the city hall (Stadhuis), Coolsingel 40, Rotterdam

From May 26 to 28, 2020, the Undersea Defense Technology (UDT) arms fair is taking place in Ahoy Rotterdam. The UDT is the largest trade show for underwater weapons in the world. That is why we are organizing a demonstration on 20 February in front of Rotterdam City Hall to call on the muncipilaty to speak out against the arms fair. The UDT is a place where the military industry meets with policy makers, officials and soldiers to promote its new deadly products. In addition to the devastating role these products play in ongoing wars, the sonar technology that the military industry sells also has deadly consequences for underwater animals such as whales, dolphins and porpoises.

UDT exhibitors such as Lockheed Martin, BAE Systems, Damen and Thales are involved in arms deliveries to countries in war and human rights abusers (Saudi Arabia, UAE, Egypt, Turkey, Israel, Chad, Turkmenistan), in the development and maintenance of nuclear weapons and in militarizing borders.

With this, the UDT and other arms exchanges play a pivotal role in a trade that feeds wars, internal conflicts, repression and human rights violations. The huge amounts of money that the world spends on developing and buying weapons comes at the expense of meaningful spending on health, education, housing, sustainable development, and poverty alleviatio. Weapon companies earne big money from death and destruction.

In recent years several European cities have spoken out against arms fairs. This concerns, for example, Amsterdam, Glasgow and Cologne. Sink UDT! calls on the municipality of Rotterdam to follow these examples, to declare UDT undesirable and to urge Ahoy to ban the arms fair. We wrote a letter to this effect to the city council, which meets on Thursday, February 20. At the door of the town hall we stand with banners and flyers to reinforce our call and to inform people. Come and join!

Sink UDT!