UDT uitgesteld / postponed: 8-10 december 2020

Featured

English here

Vanwege de uitbraak van het Coronavirus zal de Undersea Defence
Technology beurs, die van 26 t/m 28 mei zou plaatsvinden, nu gehouden
worden van 8 t/m 10 december in Ahoy in Rotterdam. Dit betekent dat we
onze acties ook in december zullen organiseren, zoals ze gepland waren
in mei.

Als de uitbraak van Corona over is, zullen directe actie en sociale
bewegingen noodzakelijker dan ooit zijn. Het wordt al duidelijk dat deze
crisis de kwetsbaren en de armen het hardste treft. Vluchtelingen die in
moeilijke en onmenselijke omstandigheden gevangen zitten op Lesbos
worden daar gehouden hoewel de eerste besmettingen met Corona op het
eiland al gemeld zijn. Voedselbanken door heel Nederland laten weten dat
er tekorten in voedsel en vrijwilligers zijn, waardoor arme mensen
moeilijk aan eten kunnen komen. Intussen hebben Europese politici
militair personeel op straat ingezet en militaire aanwezigheid aan de
grenzen opgeschroefd. Dit kan leiden tot een normalisering van militaire
inzet in de samenleving, die het moeilijker maakt deze vorm van
militarisering in de toekomst terug te draaien. We hebben geen
krijgsmachten nodig om de wereld te controleren, we hebben medische
benodigdheden en veilige quarantainebehuizing voor iedereen nodig.

Hiernaast ontstaat een nieuwe economische crisis die op lange termijn
verwoestende gevolgen zal hebben en ongelijkheid zal doen toenemen.
Plannen om CO2-uitstoot te reduceren zullen naar verwachting terzijde
gelegd worden als de uitbraak voorbij is, ‘om de economie te redden’. De
wapenindustrie, die nu in verschillende landen de productie stil heeft
moeten leggen, zal op EU- en nationaal niveau gaan lobbyen voor nog meer
geld om hun dodelijke zaken te kunnen voortzetten. Grote multinationals
zullen in leven gehouden worden terwijl anderen moeten strijden om te
kunnen overleven.

Houd onze website en Facebook in de gaten, help met organiseren en sluit
je aan bij onze acties in de toekomst!

Due to the outbreak of the Corona virus, the Undersea Defence Technology
Fair -originally scheduled to take place 26-28 May- will now be held
8-10 December at Rotterdam Ahoy. This means we will organise our actions
in December, just like they were planned in May.

When the outbreak of the Corona virus is over, direct action and social
movements are more necessary than ever. It is already becoming clear
that this crisis is hitting the vulnerable and the poor the hardest.
Refugees who have been detained on Lesbos in dire and inhumane
circumstances for a long time are being kept there even though the first
cases of Corona have been reported on that island. Food banks all over
the Netherlands are reporting shortages in food and volunteers which
means that poor people soon cannot get food. Meanwhile, politicians
across Europe have been deploying military personnel in city streets and
have increased military presence at the borders. This could lead to a
normalization of military presence in society which will make it harder
in the future to roll back this form of militarization. We don’t need
armies to police the world; we need healthcare supplies and safe
quarantine housing for everyone.

Next to that, a new economic crisis is on its way which will on the long
term have devastating impacts and increase inequality. Plans to reduce
CO2 emissions can be expected to be pushed aside when this outbreak is
over ‘to save the economy’. The arms industry, that has already stopped
production in multiple countries, will lobby hard at a national and EU
level for even more money when this crisis is over to continue their
deathly business. Big multinationals will be kept alive while others
will struggle to survive.

So keep track of our website and Facebook, help organising and join our
actions in the future!

12 maart – Picketline bij Rotterdamse gemeenteraad: Geen UDT! Rotterdam, weer wapenbeurzen!

Featured

– 12 maart: Debat in gemeenteraad over UDT!

– March 12: Debate in city council about UDT!

Geen UDT! Rotterdam, weer wapenbeurzen!
Picketline bij vergadering gemeenteraad – donderdag 12 maart – 9.45 uur
Voor de deur van het Stadhuis, Coolsingel 40, Rotterdam

Read more in English: No UDT! Rotterdam, stop arms fairs!
Picketline during council meeting – Thursday, March 12 – 9.45 am
In front of the city hall (Stadhuis), Coolsingel 40, Rotterdam

Continue reading

Debat in Rotterdamse gemeenteraad over wapenbeurs UDT

Featured

Picket line: 12 maart!

In English: Debate in Rotterdam city council about arms fair UDTpicket line: March 12!

Update 4 maart 2020:
Inmiddels is duidelijk dat de Rotterdamse gemeenteraad over de UDT gaat debatteren tijdens haar vergadering op donderdag 12 maart. Het debat is aangevraagd door GroenLinks, SP, NIDA, Denk en 50Plus.
We houden de picketline ‘Geen UDT! Rotterdam, weer wapenbeurzen!’ dus ook op die dag.

De aanleiding is de brief die de gemeenteraad waarschuwt over de gevaren en de vernietigende werking die de wapenbeurs UDT veroorzaakt!
Nu is het belangrijk om druk uit te oefenen op de gemeenteraad om de wapenbeurs of te zeggen, voor dat het te laat is!

12 March debate in Rotterdam city council about arms fair UDT

It is clear now that the Rotterdam city council will debate the UDT arms fair at its meeting on Thursday 12 March. The debate was requested by GroenLinks, SP, NIDA, Denk and 50Plus.
So, we will hold our picket line ‘No UDT! Rotterdam, stop arms fairs!’ also on that day.

The reason for this is our letter that warns the city council about the danger and destruction arm fairs like UDT cause!
We now need to keep pressuring on to the mayor to cancel the fair before it is too late!